Følgende framdriftsplan er vedtatt av kommunestyret og er den arbeidsgruppa arbeider etter.

Små endringer kan forekomme. Uthevet skrift = gjennomført.

PeriodeOppgaver
August 2020Utarbeide planprogram
September 2020Politisk beslutning om planprogram
November - desember 2020Høring av planprogram
Oktober 2020

Planprosessen pågår

Underveismeldinger til Utvalg for helse- og omsorg

Februar 2021Endre planprogram ihht innspill fra medvirknings- og høringsinstanser
Mars 2021Planprogram vedtas
Juni 2021 - 15. november 2021

Planprosessen fortsetter

Innhenting av innspill fra ansatte, politiske råd/utvalg og andre interessenter

Utarbeidelse av forslag til kommunedelplan

15. desember 2021Politisk behandling av forslag til kommunedelplan
16. desember 2021 - januar 2022Kunngjøring og offentlig høring
Februar 2022Forslag til endelig kommunedelplan utarbeides
Februar eller mars 2022Politisk sluttbehandling av kommunedelplan
Mars 2022Kommunedelplan gjøres kjent