På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges skattelistene ut til offentlig ettersyn i 4 uker fra
1. mars 2021.

Listene viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp.
I tillegg til at de ligger på kommunens hjemmeside, er listene også å finne på kommunens facebookside. Av hensyn til smittevern blir ikke listene i år lagt ut i papirformat på kommunens servicetorg og Spar-Mosenteret.

Her er link til skattelistene:

Det er i forbindelse med utsending av kommunale gebyrer for første termin også sendt ut et informasjonsbrev. Dette er gjengitt under:

Informasjonsbrev om eiendomsskatt 2021
Nord-Odal kommunestyre har vedtatt at kommunen fra og med 2021 skal benytte Skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boliger. Skatteetatens formuesgrunnlag vil i mange tilfeller være ulikt fra tidligere kommunale takster og justeres hvert år i samsvar med prisutviklingen for øvrig. Fakturabeløpet vil dermed kunne skille seg ut fra tidligere år.

Der kommunen av ulike grunner ikke mottar grunnlag fra Skattetaten vil det fortsatt være kommunens egne takster vedtatt av sakkyndig nemnd som er grunnlag for eiendomsskatt. Dette gjelder hovedsaklig våningshus på gårdsbruk, fritidsboliger og næringsbygg.

 

Kommunestyret har i budsjettvedtak for 2021 vedtatt en endring av skattesatsen fra 5 promille til
4 promille for bolig- og fritidseiendommer. Det er vedtatt en skattesats på 6 promille for øvrige eiendommer. Det er i tillegg vedtatt at det ikke skal være bunnfradrag pr. boenhet.


Opplysninger om beregnet skattegrunnlag og promille fremkommer på varelinje for eiendomsskatt på tilsendt faktura. Eiendomsskatten faktureres med fire eller tolv terminer.

Klageadgang
Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må klagen om dette rettes til Skatteetaten. Se forøvrig informasjon på www.skatteetaten.no/bolig. Du kan også ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000 for å få nærmere informasjon.

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på kommunens takster, sender du klagen skriftlig innen 12. april 2021 til postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Betaling

Selv om du klager på Skattetatens formuesverdi eller de kommunale takstene, må du betale fakturaen for kommunale avgifter, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Nord-Odal kommune jf. eiendomsskattelovens § 25.