Søk SMIL-midler - frist 1. april

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. 

SMIL-ordningen omfatter følgende tiltak: 

  • Forurensningstiltak
  • Kulturlandskapstiltak
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Mer om ordningen står på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra en lokal tiltaksstrategi. Lokal tiltaksstrategi finner du på kommunens hjemmeside

 Søknadfrist i 2020 er 1. april.

 

Søk tilskudd til tiltak i beiteområder - frist 1. april

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskuddsordningen til tiltak i beiteområder er overført fra fylkesmannen til kommunene fra 2020. Nord-Odal kommune har utarbeidet lokale retningslinjer for tiltak i beiteområder for Nord-Odal kommune 2020-2023.

 Mer om ordningen står på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra lokale retningslinjer. De lokale retningslinjene finner du her. 

Søknadsfrist for 2020 er 1. april. 

 

Søk tilskudd til drenering - løpende søknadsfrist


God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.  Det gis normalt en frist på 3 år for å få gjennomført grøftingen.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Søknadsskjemaet finner du i Altinn ved å trykke her.