Formannskapet fattet den 26.11.2019 vedtak om Nord-Odal kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Det ble også fattet vedtak om priser og gebyrer på kommunale tjenester for 2020. Begge disse dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn fra i dag og til og med 11.12.2019. Innspill til disse sakene må være kommunen i hende senest kl. 12.00 den 11.12.2019. Innspill sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller på e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no.

Sakene vil bli endelig avgjort av kommunestyret i deres møte den 11.12.2019.

Vedlegg:
Budsjett 2020
Nord-Odal kommunes økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020
Budsjettdokument

Korrigering av tabell på side 56 i vedlegg Nord-Odal kommunes budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 med formannskapets oppdateringer
Kommentar til budsjettkutt i oppvekst fra Utdanningsforbundet 


Priser og gebyrer 2020
Prisen og gebyrer 2020 – Kommunale tjenester
Kommunale gebyrer og priser 2020

Oversikt og plan for bruk av selvkostfond Budsjett 2020


Høringssakene blir også lagt ut på servicekontoret, biblioteket og på Mosenteret.