I formannskapets vedtak ligger omrokering av planformål, ny intern adkomstveg, endring av grønnstruktur, endring i bestemmelsene og en generell oppgradering av reguleringsplanen i samsvar med plan- og bygningsloven av 2008 mv.

Syverstuen boligområde er beliggende nord for Sand sentrum, og omfatter eiendommene (gnr/bnr.):

 • 34/1
 • 34/223
 • 34/352
 • 34/372
 • 34/353
 • 34/356
 • 34/358
 • 34/37
 • 34/23
 • 34/66
 • 34/7
 • 34/63
 • 57/9
 • 57/10

Sakens dokumenter

Formannskapets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes enten på e-post eller pr. brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 08.05.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.