Reguleringsplan Syverstuen boligområde er beliggende nord for Sand sentrum, på østsiden av fv 24. Eiendommer innenfor planområdet (gnr/bnr.):

 • 34/1
 • 34/223
 • 34/352
 • 34/372
 • 34/353
 • 34/356
 • 34/358
 • 34/37
 • 34/23
 • 34/66
 • 34/7
 • 34/63
 • 57/9
 • 57/10

Forslag til mindre endring jf. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd, er i høringsbrev datert 02.01.2018 sendt berørte offentlige myndigheter og berørte i planområdet for uttalelse. Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 10. februar 2019.

Plandokumenter: