Planområdet omfatter deler av eksisterende Sand sentrum og en utvidelse mot øst. Planområdet er på ca 82 daa. Planen legger til rette for videre utbygging av bolig og øvrige sentrumsformål.

Eiendommene innenfor planområdet er gnr/bnr:

 • 34/1
 • 34/14
 • 34/22
 • 34/29
 • 34/144
 • 34/165
 • 34/207
 • 34/294
 • 34/295
 • 34/300
 • 34/315
 • 34/316
 • 34/317
 • 34/318
 • 34/319
 • 34/320
 • 34/321
 • 34/322
 • 34/325
 • 34/326
 • 34/327
 • 34/334
 • 34/349
 • 34/350
 • 34/351
 • 35/5
 • 35/9
 • 35/19
 • 35/37
 • 35/71
 • 35/85
 • 63/1

Sakens dokumenter:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via epost til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 21 20 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 05.02.2019

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.