Planområdet ligger sør for Sand sentralskole og omfatter eiendommene gnr./bnr:

  • 34/26
  • 34/362
  • 34/363
  • 34/364
  • 34/365
  • 34/366

Endringen innebærer blant annet omregulering til konsentrert småhusbebyggelse på område B02 og B03 og flytting av felles renovasjonsanlegg.


Sakens dokumenter:

Formannskapets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via epost til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 15.10.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.