Planområdet ligger øst for Mapei, ved Vallsetvegen, og endringene omfatter gnr./bnr:

  • 35/137
  • 35/75
  • 35/186
  • 35/187
  • 35/188

Endringen innebærer omrokkering mellom boligformål og friområde/vegetasjonsskjerm i område B1 og B2, endring av rundkjøring til vendhammer og omregulering av felles lekeareal til boligformål mv.

Sakens dokumenter:

Formannskapets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes skriftlig via e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no , eller som brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Frist for å fremsette klage er 15.10.2018.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.