Eksempler på saker som kan behandles i Konfliktrådet er

  • nabotvister
  • familietvister
  • økonomiske tvister
  • konflikter som følge av straffbar handling m.m.

Målgruppe

Alle

Kriterier

Mekling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meklingsmøtet. Du kan ikke ha med deg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

22 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for administrativ drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådene samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere lokalt. Konfliktrådene samarbeider for øvrig med:

  • Politi
  • Friomsorgen
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern

Lover og retningslinjer

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)

Forskrift om konfliktrådsbehandling

Om søknadsprosessen

Veiledning

Du trenger ikke å søke om å benytte konfliktrådets tjenester. Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefonhenvendelse, brev, e-post eller ved personlig oppmøte.

Alle nye saker vedrørende konflikter i konfliktrådet skal henvises til Konfliktrådet i Hedmark:

E-post

Besøksadresse:  Storgata 1, 2408 Elverum  

Postadresse: Postboks 372, 2402 Elverum

Telefon:22 77 73 90

www.konfliktraadet.no

 

Leder

Siri Stormoen

22 77 73 91

951 04 555

Seniorrådgiver

Gry Akre Tellum

22 77 73 92

932 67 220

Rådgiver

Magnus Mostue Nilsen

22 77 73 93

922 87 271

Ungdomskoordinator

Kristian Øverby

22 77 73 94

474 73 132

Ungdomskoordinator

Mariann Rønningen

22 77 73 97

958 52 144

Saksbehandlingstid

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meklet).

Søknadsbehandling

Konfliktrådsleder vil vurdere om din sak egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.