GIVAS har tidligere fattet vedtak om at Kommuneforlagets «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» skal legges til grunn som vilkår for leveranse av vann- og avløpstjenester til abonnentene. Bestemmelsene ble revidert i 2017, og for at siste revisjon skal være gyldige må det fattes nytt vedtak om dette.

Norsk Vann har utarbeidet en generell mal for VA-normer. VA-Normen beskriver de tekniske krav som skal ligge til grunn for utbygging av offentlig vann- og avløpsnett.

GIVAS vedtok i sak 034/17 og sak 035/17 at «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» og «VA-norm» sendes på høring på generelt grunnlag, samt til berørte organisasjoner som representerer abonnentene.

Uttalelser og merknader til forskriften sendes skriftlig til post@givas.no eller GIVAS, Otervn. 9, 2211 Kongsvinger innen 01.05.2018.