Lokal høring navnesak fra Kartverket

I forbindelse med adresseringsprosjektet som kommunen gjennomførte i 2009-2014 reiste Nord-Odal kommune navnesak for flere stedsnavn. Denne navnesaken blir nå tatt opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Kartverket sender med dette navnesaken ut på lokal høring i kommunen, jf. § 5 i lov om stadnamn.

Nord-Odal kommune reiser navnesak for følgende navneledd:

 • -bråtå-/Bråtå-/-bråte-/Bråte-
 • -haga-/Haga-/-hage-/Hage-
 • -lykkj-/Lykkj-/-løkk-/Løkk-

Nord-Odal kommune reiser navnesak for følgende navn med avledninger:

 • Illgo (gard 10), i sammensetning Illgos-/Illgo-

Kartverket reiser navnesak for følgende navn med avledninger:

 • Suterud (gard 1), i sammensetning Suterud-/Suteruds-
 • Songnes/Saugnes/Sognes (gard 8)
 • Lykkjer/Løkker (gard 17)
 • Trauten/Trøften (gard 25)
 • Gardvik/Garvik (gard 52)
 • Råsån/Råsen (vatn)

Høring på vegne av Kartverket, 2017-392.

 

Navnesak, Rasavegen

Stange kommune jobber med tildeling av adresser. En veg går ca 200 meter inn i Nord-Odal kommune. Vegen ligger på g/br-nr 24/12, i sørenden av Rasasjøen. Stange kommune foreslår at vegen tildeles navnet Rasavegen i begge kommuner, slik at vegen kun har ett navn.

Vegen er avmerket på kartet

Kart Rasavegen

Navnesak Nordbytunet

I forbindelse med utbygging er det foreslått at ny veg heter Nordbytunet. Vegen har g/br-nr: 34/26.

Kart Nordbytunet

Generelt om navnehøring:

Sakene sendes ut på høring til berørte parter og annonseres på kommunes hjemmeside.

Høringsuttalelser sendes via e-post eller i brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

Frist: 12. april

 

Utdrag fra Stadnamnlova § 5:

… Kommunen vedtek skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l. Fylkeskommunen vedtek skrivemåten av namn på fylkeskommunale anlegg o.l.

Statens kartverk vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på statlege anlegg o.l. dersom ikkje anna er fastsett i lov eller forskrift. Det kan gjerast samlevedtak for skriftforma av eit namneledd innanfor det same administrative området…

Angående høringsuttalelser følger det av Stadnamnlova § 6 at følgende har rett til å uttale seg:

 • Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.
 • Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv.
 • Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune.
 • Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

Stadnamnlova