Velkommen til Nord-Odal

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Fløytbråten grustak"

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med reguleringsplan over Fløytbråten grustak i Nord-Odal kommune

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensinger vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter eiendommen g.nr. 29, br.nr. 16.

Nåværende planstatus

Det aktuelle arealet er regulert i Hartmann Industriområde vedtatt i Nord-Odal Kommunestyre 30.05.2002. Arealet er regulert til jord- og skogbruk, skytebane og industri. Arealet ligger innenfor fareområde / sikringsfelt for sprengstofflager. Det planlagte området er på ca 35 dekar,  hvorav litt under halvparten tidligere er brukt til utvinning av grus og lagring av fyllmasser. Beregnet masseuttak er ca. 75 tusen m3.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvinning av de resterende grusmasser og lagring av fyllmasser i planområdet.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:

  1. Tilrettelegging for skjerming mot sprengstofflager som ligger med en avstand på ca. 250 m.
  2. Adkomst til grustaket, sikkerhet og varslingsrutiner .
  3. Mulighet for knusing av grove steinmasser
  4. Istandsetting av arealet ved avslutning av uttaket.

Forslagsstiller er Anders Holth, Oppivegen 30, 2123 Bruvoll.

Planleggingsarbeidet skal utføres av arkitekt Per Olav Sjøen

Innspill, samråd og medvirking

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig, innen 31.05.2017. 

Til planlegger :

Ark. Per Olav Sjøen
Sjøenden 12,
2123 Bruvoll.

Tel. 924 91 884
E-post


Vedlegg

Sist endret: 26.04.2017
|
|